หมายเลขฮอตไลน์ฉุกเฉิน

hotline-iconหมายเลขโทรศัพท์ +๓๙๓๓๓ ๘๕๑๘๐๗๑ (เฉพาะในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น หนังสือเดินทางสูญหาย ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น)

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.