Khon

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรปได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 โดยนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะนาฏศิลป์และนักดนตรีไทยจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไปแสดงโขน ชุดอัญเชิญพระนารายณ์ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ และการแสดงทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ภายในงาน Khon : Classical Siamese Dance on the Occasion of 150 Years of Diplomatic Relations between Thailand and Italy ณ โรงละคร Teatro Argentina กรุงโรม ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อิตาลี โดยแขกผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นาย Benedetto Della Vedova รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี คณะทูต ข้าราชการอิตาลี และผู้สนใจกว่า 500 คน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมยังได้จัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) ก่อนการแสดงอีกด้วย

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคยุโรปเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการระหว่างกระทรวง การต่างประเทศกับะกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 27 พฤษภาคม 2561 ที่สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเบลเยียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนผลประโยชน์ของไทยในระยะยาวในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้นต่อไป

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

Quick Links

visa application
official holidays
hotline
faq
faq
fishing
handbook
tceb
immigration

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

We have 23 guests and no members online