การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลี

การเตรียมตัว

 • กรณีชายหรือหญิงไทยที่อยู่ในอิตาลีและประสงค์จะแต่งงานกับชายหรือหญิงอิตาลี ชายหรือหญิงไทยจะต้องขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (*Nulla Osta) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำไปยื่นต่ออำเภอที่คู่สมรสจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลี
 • หลังจากนั้น ต้องนำเอกสาร *Nulla Osta ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ไปรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุลที่ Prefettura ของท้องที่ที่จะทำการสมรส ก่อนนำไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้น ๆ

เอกสารที่ต้องใช้
ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยอำเภอที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนา โดยหนังสือรับรองความเป็นโสดดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) แล้ว หากท่านไม่สามารถขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 • สูติบัตรต้นฉบับหรือเอกสารรับรองการเกิด ซึ่งระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด พรัอมชื่อบิดาและมารดา
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเคยสมรสและหย่าร้างแล้ว และต้องการสมรสใหม่ ต้องหย่าร้างกับคู่สมรสคนเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน และต้องมีใบสำคัญการหย่าร้างหรือทะเบียนการหย่าต้นฉบับมาแสดง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติอิตาลี (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชนอิตาลี
 • หนังสือรับรองสถานภาพ (Stato Libero) ต้นฉบับ พร้อมนำไปรับรองที่ Prefettura ก่อนนำมายื่นขอ Nulla Osta ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง สำหรับบุคคลที่มีอาชีพส่วนตัวจะต้องนำหนังสือการจดทะเบียนการค้ามาแสดง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการหลังจากรับคำร้องที่มีเอกสารครบถ้วน ประมาณ 3 วันทำการ โดยสถานเ อกอัครราชทูตฯ สามารถส่ง Nulla Osta คืนผู้ร้องทางไปรษณีย์ โดยมีค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์เพิ่มเติม

*หมายเหตุ

กรณีที่คนไทยไม่มีใบแสดงถิ่นที่อยู่หรือ Permesso di Soggiorno ในอิตาลี หรือกรณีที่คนไทยเดินทางเข้ามายังอิตาลีโดยใช้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และประสงค์จะสมรสกับชาวอิตาเลียนหรือชาวต่างชาติในอิตาลี กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข +39 06 8622 0530 เวลา 14.30 - 17.00 น.


สูติบัตรหรือใบเกิด

การเตรียมตัว

 • เด็กที่เกิดในประเทศอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามบิดาและมารดา โดยสามารถแจ้งเกิดและรับสูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
 • กรณีที่มารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาต่างสัญชาติ บุตรมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามมารดาและเป็นบุตรที่ชอบธรรมของมารดาตามกฎหมายไทย อย่างไรก็ดี กรณีที่บิดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาต่างสัญชาติ บุตรจะไม่ได้สัญชาติไทย
 • เมื่อได้รับสูติบัตรไทยแล้วจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้
 • เพื่อให้เด็กมีเลขประจำตัว 13 หลัก และได้สิทธิในการเป็นประชาชน ไทยอย่างสมบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องนำสูติบัตรที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยื่นประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านที่อำเภอหรือเขตในประเทศไทยต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือรับรองการเกิดของเด็ก ออกโดยโรงพยาบาล (Assistenza al Parto หรือ Attestazione di Nascita)
 • ใบรับแจ้งเกิดของเด็ก ออกโดยอำเภอที่ระบุชื่อ-สกุล สัญชาติ บิดาและมารดา โดยต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่ศาลากลางจังหวัด (Prefettura) ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • รูปถ่ายของเด็ก จำนวน 1 รูป
 • ใบสำคัญการสมรส (หากมีการสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย และทะเบียนบ้านในอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส
 • เอกสารสำคัญประจำตัวบิดาและมารดา ได้แก่ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมีการเปลี่ยน)
 • เอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส
 • แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบคำร้อง)

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • การทำสูติบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์) และใช้ระหว่าง 5 – 7 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสาร

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การเตรียมตัว

สำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่ไม่สามารถเดินทางไปเดินทางไปขอ ณ สำนักงานตำตรวจแห่งชาติได้ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือคนรู้จักในประเทศไทยนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นแทนได้ สามารถยื่นคำร้องขอผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ โดยมายื่นคำร้องพร้อมเอกสารในช่วงเช้า เวลาทำการ 9.30- 12.30 ,ในช่วงบ่าย 14.30 - 17.00 เจ้าหน้าที่จะนัดพิมพ์มือลายนิ้วมือ จากนั้นก็ส่งเอกสารคำร้องไปให้ญาติที่ประเทศไทยดำเนินการให้

 • ไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เมื่อได้รับหนังสือรับรองความประพฤติแล้วไปรับรองที่กรมการกงสุล ที่ ถนน แจ้งวัฒนะ
 • จากนั้นให้นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอิตาเลี่ยนและไปประทับตรารับรองสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีในไทย ก่อนจึงจะสามารถนำไปยื่นต่อการทางการอิตาลีได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

เพื่อยื่นคำร้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยใช้เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 2 ชุดดังนี้

 • แบบฟอร์มคำร้อง นิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบคำร้องนิติกรณ์)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป
 • หนังสือเดินทางของผู้ร้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
 • ใบสำคัญสมรส
 • ใบสำคัญการมีถิ่นที่อยู่ในอิตาลี (Permesso di soggiorno)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

เอกสาร ที่ต้องเตรียมสำหรับ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถไปยื่นเอกสารเองที่ประเทศไทยได้ สำเนาเอกสาร ต้นฉบับพร้อมสำเนา อย่างละ 6 ชุด

 • บัตรประจำตัวประขาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์) ค่าใช้จ่ายนิติกรณ์ ฉบับละ 15 ยูโร (ไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ )

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์