การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลี

การเตรียมตัว

 • กรณีชายหรือหญิงไทยที่อยู่ในอิตาลีและประสงค์จะแต่งงานกับชายหรือหญิงอิตาลี ชายหรือหญิงไทยจะต้องขอหนังสือรับรองคุณสมบัติในการสมรส (*Nulla Osta) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำไปยื่นต่ออำเภอที่คู่สมรสจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอิตาลี
 • หลังจากนั้น ต้องนำเอกสาร *Nulla Osta ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกให้ไปรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กงสุลที่ Prefettura ของท้องที่ที่จะทำการสมรส ก่อนนำไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอนั้น ๆ

เอกสารที่ต้องใช้
ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • หนังสือรับรองความเป็นโสดที่ออกโดยอำเภอที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนา โดยหนังสือรับรองความเป็นโสดดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ถนนแจ้งวัฒนะ) แล้ว หากท่านไม่สามารถขอหนังสือรับรองความเป็นโสดจากอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 • สูติบัตรต้นฉบับหรือเอกสารรับรองการเกิด ซึ่งระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด พรัอมชื่อบิดาและมารดา
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีเคยสมรสและหย่าร้างแล้ว และต้องการสมรสใหม่ ต้องหย่าร้างกับคู่สมรสคนเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน และต้องมีใบสำคัญการหย่าร้างหรือทะเบียนการหย่าต้นฉบับมาแสดง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นบุคคลสัญชาติอิตาลี (ต้นฉบับพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชนอิตาลี
 • หนังสือรับรองสถานภาพ (Stato Libero) ต้นฉบับ พร้อมนำไปรับรองที่ Prefettura ก่อนนำมายื่นขอ Nulla Osta ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง สำหรับบุคคลที่มีอาชีพส่วนตัวจะต้องนำหนังสือการจดทะเบียนการค้ามาแสดง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการหลังจากรับคำร้องที่มีเอกสารครบถ้วน ประมาณ 3 วันทำการ โดยสถานเ อกอัครราชทูตฯ สามารถส่ง Nulla Osta คืนผู้ร้องทางไปรษณีย์ โดยมีค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์เพิ่มเติม

*หมายเหตุ

กรณีที่คนไทยไม่มีใบแสดงถิ่นที่อยู่หรือ Permesso di Soggiorno ในอิตาลี หรือกรณีที่คนไทยเดินทางเข้ามายังอิตาลีโดยใช้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และประสงค์จะสมรสกับชาวอิตาเลียนหรือชาวต่างชาติในอิตาลี กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข +39 06 8622 0530 เวลา 14.30 - 17.00 น.


สูติบัตรหรือใบเกิด

การเตรียมตัว

 • เด็กที่เกิดในประเทศอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามบิดาและมารดา โดยสามารถแจ้งเกิดและรับสูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
 • กรณีที่มารดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดาต่างสัญชาติ บุตรมีสิทธิได้สัญชาติไทยตามมารดาและเป็นบุตรที่ชอบธรรมของมารดาตามกฎหมายไทย อย่างไรก็ดี กรณีที่บิดามีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาต่างสัญชาติ บุตรจะไม่ได้สัญชาติไทย
 • เมื่อได้รับสูติบัตรไทยแล้วจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางไทยได้
 • เพื่อให้เด็กมีเลขประจำตัว 13 หลัก และได้สิทธิในการเป็นประชาชน ไทยอย่างสมบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องนำสูติบัตรที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปยื่นประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านที่อำเภอหรือเขตในประเทศไทยต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้

 • หนังสือรับรองการเกิดของเด็ก ออกโดยโรงพยาบาล (Assistenza al Parto หรือ Attestazione di Nascita)
 • ใบรับแจ้งเกิดของเด็ก ออกโดยอำเภอที่ระบุชื่อ-สกุล สัญชาติ บิดาและมารดา โดยต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่ศาลากลางจังหวัด (Prefettura) ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • รูปถ่ายของเด็ก จำนวน 1 รูป
 • ใบสำคัญการสมรส (หากมีการสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย และทะเบียนบ้านในอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส
 • เอกสารสำคัญประจำตัวบิดาและมารดา ได้แก่ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (หากมีการเปลี่ยน)
 • เอกสารการมีถิ่นที่อยู่ในอิตาลี ซานมาริโน แอลเบเนีย และไซปรัส
 • แบบคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด พร้อมกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ครบถ้วน (ดาวน์โหลดแบบคำร้อง)

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • การทำสูติบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์) และใช้ระหว่าง 5 – 7 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งทางไปรษณีย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสาร

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

การเตรียมตัว

สำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองความประพฤติ ที่ไม่สามารถเดินทางไปเดินทางไปขอ ณ สำนักงานตำตรวจแห่งชาติได้ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้ญาติหรือคนรู้จักในประเทศไทยนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นแทนได้ สามารถยื่นคำร้องขอผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ โดยมายื่นคำร้องพร้อมเอกสารในช่วงเช้า เวลาทำการ 9.30- 12.30 ,ในช่วงบ่าย 14.30 - 17.00 เจ้าหน้าที่จะนัดพิมพ์มือลายนิ้วมือ จากนั้นก็ส่งเอกสารคำร้องไปให้ญาติที่ประเทศไทยดำเนินการให้

 • ไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เมื่อได้รับหนังสือรับรองความประพฤติแล้วไปรับรองที่กรมการกงสุล ที่ ถนน แจ้งวัฒนะ
 • จากนั้นให้นำหนังสือรับรองดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาอิตาเลี่ยนและไปประทับตรารับรองสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีในไทย ก่อนจึงจะสามารถนำไปยื่นต่อการทางการอิตาลีได้

เอกสารที่ต้องเตรียม

เพื่อยื่นคำร้องผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย โดยใช้เอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนา 2 ชุดดังนี้

 • แบบฟอร์มคำร้อง นิติกรณ์ (ดาวน์โหลดแบบคำร้องนิติกรณ์)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 3 รูป
 • หนังสือเดินทางของผู้ร้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
 • ใบสำคัญสมรส
 • ใบสำคัญการมีถิ่นที่อยู่ในอิตาลี (Permesso di soggiorno)
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

เอกสาร ที่ต้องเตรียมสำหรับ หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถไปยื่นเอกสารเองที่ประเทศไทยได้ สำเนาเอกสาร ต้นฉบับพร้อมสำเนา อย่างละ 6 ชุด

 • บัตรประจำตัวประขาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์) ค่าใช้จ่ายนิติกรณ์ ฉบับละ 15 ยูโร (ไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ )

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์