บัตรประจำตัวประชาชน

การเตรียมตัว

 • การทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในอิตาลีและเคยมีบัตรมาก่อนแล้ว แต่บัตรเดิมสูญหาย ชำรุด หรือหมดอายุ
 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน (ยกเว้นกรณีสูญหาย) เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องส่งคืนกระทรวงมหาดไทย
 • บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในอิตาลี หรือเอกสารทางราชการแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศอิตาลีและประเทศในเขตอาณา
 • เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทย ซึ่งมีภาพถ่ายที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของท่านได้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การขอมีบัตรประชาชนเป็นครั้งแรก
 • ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • ผู้ร้องไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เป็นบุคคลซ้ำซ้อน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม และอื่น ๆ ในบัตรประชาชน ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมหมดอายุ หรือบัตรมีอายุเหลือไม่ถึง 60 วัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม แต่ต้องนำบัตรใบเดิมไปแสดงและมอบคืนแกสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย (ไม่ว่าบัตรจะหมดอายุหรือไม่) และกรณีบัตรเดิมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ สถานเอกอัครราชทูตเก็บค่าธรรมเนียม 3 ยูโร
 • ใช้ระยะเวลาในการทำบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ 30 นาทีต่อคน โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์