บัตรประจำตัวประชาชน

การเตรียมตัว

 • การทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในอิตาลีและเคยมีบัตรมาก่อนแล้ว แต่บัตรเดิมสูญหาย ชำรุด หรือหมดอายุ
 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายภาพและเก็บข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น

เอกสารที่ต้องใช้

 • บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน (ยกเว้นกรณีสูญหาย) เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องส่งคืนกระทรวงมหาดไทย
 • บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในอิตาลี หรือเอกสารทางราชการแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศอิตาลีและประเทศในเขตอาณา
 • เอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทย ซึ่งมีภาพถ่ายที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนของท่านได้ เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ในกรณีต่อไปนี้

 • การขอมีบัตรประชาชนเป็นครั้งแรก
 • ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • ผู้ร้องไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เป็นบุคคลซ้ำซ้อน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม และอื่น ๆ ในบัตรประชาชน ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดิมหมดอายุ หรือบัตรมีอายุเหลือไม่ถึง 60 วัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่เก็บค่าธรรมเนียม แต่ต้องนำบัตรใบเดิมไปแสดงและมอบคืนแกสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย (ไม่ว่าบัตรจะหมดอายุหรือไม่) และกรณีบัตรเดิมชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ สถานเอกอัครราชทูตเก็บค่าธรรมเนียม 3 ยูโร
 • ใช้ระยะเวลาในการทำบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ 30 นาทีต่อคน โดยไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์