หนังสือเดินทางไทย

การทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่

การเตรียมตัว

 • หนังสือเดินทางไทยไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำใหม่เท่านั้น
 • หากหนังสือเดินทางหมดอายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ด้วยตนเองเท่านั้น หรือสามารถยื่นเรื่องขอทำได้ระหว่างที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรไปยังพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย โดยขอให้ติดตามข่าวสารจาก facebook หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุที่เหลือไม่ถึง 6 เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจากหลายสายการบินอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่หนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถสอบถามข้อเรื่องการอนุญาตขึ้นเครื่องบินหากหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 6 เดือนได้จากสายการบินที่ท่านจะใช้บริการได้โดยตรง
 • หากหนังสือเดินทางเล่มเก่ายังมีวีซ่าของต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุแต่ท่านยังคงใช้งาน เจ้าหน้าที่จะประทับตราและข้อความในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ว่าวีซ่าในเล่มเก่าของท่านยังสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดอายุ และท่านสามารถถือหนังสือเดินทางทั้ง 2 เล่มเดินทางพร้อมกันได้

เอกสารที่ต้องใช้ (พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด)

 • ใบคำร้องที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประชาชนไทยหรือสูติบัตรไทยในกรณีที่ผู้ร้องยังไม่มีบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของไทย (หากมี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของไทย หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 • ใบสำคัญการมี่ถิ่นที่อยู่ในอิตาลี (Permesso di Soggiorno)

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (ถ่ายรูป เก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ เป็นต้น) ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ไปใช้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ต
 • ภายหลังเก็บข้อมูลแล้ว ผู้ร้องจะได้รับหนังสือเดินทางภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เนื่องจากกรมการกงสุลที่กรุงเทพฯ จะเป็นผู้ผลิตเล่มและส่งกลับมา โดยผู้ร้องสามารถมารับเล่มด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางจำนวน 30 ยูโร
 • ค่าประทับตรารับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม (endorsement) จำนวน 3 ยูโร
 • ค่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ไปรษณีย์เรียกเก็บ

การทำหนังสือเดินทางไทยสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

การเตรียมตัว

 • บิดาและมารดาต้องเดินทางไปลงนามให้ความยินยอมในสัญญาชดใช้ค่าเสียหายและในใบคำร้องให้บุตรทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปได้โดยมีเหตุจำเป็น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการแทน

เอกสารที่ต้องใช้ (พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด)
ผู้ร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบคำร้องที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนไทยหรือสูติบัตรไทยในกรณีที่ผู้ร้องยังไม่มีบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของไทย (หากมี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของไทย หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 • ใบสำคัญการมีถิ่นที่อยู่ในอิตาลี (Permesso di Soggiorno)

บิดาและมารดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
 • ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา
 • กรณีทำหนังสือเดินทางในประเทศอิตาลี

หากบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือระหว่างดำเนินโครงการกงสุลสัญจรได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางและทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือยินยอม)

 • กรณีทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย

หากบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่กรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางต่างๆ ได้ บิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถเดินทางไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ต้องเดินทางมาทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางและทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

 • กรณีบิดาและมารดาหย่าขาดจากกัน ต้องแสดงบันทึกการหย่าที่ระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรหรือคำสั่งศาล ในกรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ ให้แสดงแบบ ปค. 14 ที่ออกโดยอำเภอระบุว่า ผู้เยาว์อยู่ในการปกครองของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากผู้เยาว์อยู่ในปกครองของบิดาต้องใช้คำสั่งศาลเท่านั้น
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหากบิดาหรือมารดาเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล

หนังสือเดินทางสูญหาย (สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)

การเตรียมตัว

 • ผู้ที่หนังสือเดินทางสูญหายระหว่างพำนักหรือเดินทางในอิตาลีและต้องการเดินทางออกจากประเทศอิตาลีจะต้องไปยื่นคำร้องขอรับเอกสารเดินทางชั่วคราวด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
 • เอกสารเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จะออกให้ คือ 1) C.I. (Certificate of Identity) สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยตรง มีอายุ 1 เดือน และ 2) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สามก่อนเดินทางกลับประเทศไทย มีอายุ 1 ปี
 • สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวที่จะใช้เดินทางออกจากอิตาลีไปยังประเทศที่สาม ผู้ร้องจะต้องนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ผู้ร้องได้รับการตรวจลงตราและเดินทางเข้าเป็นครั้งแรกหากประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเกน (schengen) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ผู้ร้องประสงค์จะเดินทางหากเป็นประเทศนอกกลุ่มเชงเกน
 • ทั้ง C.I. และหนังสือเดินทางชั่วคราวจะหมดอายุลงทันทีเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทย
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายและต้องเดินทางออกนอกประเทศอิตาลีเร่งด่วน ขอให้โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลขฮอตไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +393338518071 เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบคำร้องขอมีเอกสารเดินทางชั่วคราวที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง)
 • ใบแจ้งความออกโดยสถานีตำรวจในประเทศอิตาลี
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือต้นฉบับ (หากมี)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหากท่านมีติดตัว

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการประมาณไม่เกิน 1 ชม. โดยจะมอบเอกสารเดินทางชั่วคราวให้แก่ท่าน พร้อมใบแจ้งความต้นฉบับ เนื่องจากท่านต้องใช้ประกอบกันในการเดินทางออกนอกประเทศอิตาลี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออก C.I. สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 10 ยูโร
แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. (รับเรื่อง/ยื่นคำร้อง) และเวลา 14.30 – 17.00 น. (สำหรับตอบคำถามทางโทรศัพท์เท่านั้น)

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
fishing th
handbook
tceb th
immigration th

thai community

Like Us on Facebook

fb icon

Who's Online

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์