หนังสือเดินทางไทย

การทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่

การเตรียมตัว

 • หนังสือเดินทางไทยไม่สามารถต่ออายุได้ ต้องทำใหม่เท่านั้น
 • หากหนังสือเดินทางหมดอายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ด้วยตนเองเท่านั้น หรือสามารถยื่นเรื่องขอทำได้ระหว่างที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรไปยังพื้นที่ที่ท่านพักอาศัย โดยขอให้ติดตามข่าวสารจาก facebook หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุที่เหลือไม่ถึง 6 เดือน ท่านสามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจากหลายสายการบินอาจจะไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่หนังสือเดินทางมีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่องบิน ท่านสามารถสอบถามข้อเรื่องการอนุญาตขึ้นเครื่องบินหากหนังสือเดินทางมีอายุไม่เกิน 6 เดือนได้จากสายการบินที่ท่านจะใช้บริการได้โดยตรง
 • หากหนังสือเดินทางเล่มเก่ายังมีวีซ่าของต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุแต่ท่านยังคงใช้งาน เจ้าหน้าที่จะประทับตราและข้อความในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ว่าวีซ่าในเล่มเก่าของท่านยังสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดอายุ และท่านสามารถถือหนังสือเดินทางทั้ง 2 เล่มเดินทางพร้อมกันได้

เอกสารที่ต้องใช้ (พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด)

 • ใบคำร้องที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง(word) ดาวน์โหลดใบคำร้อง(pdf)) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประชาชนไทยหรือสูติบัตรไทยในกรณีที่ผู้ร้องยังไม่มีบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของไทย (หากมี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของไทย หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลคำร้องขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (ถ่ายรูป เก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ เป็นต้น) ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ไปใช้บริการ ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ต
 • ภายหลังเก็บข้อมูลแล้ว ผู้ร้องจะได้รับหนังสือเดินทางภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เนื่องจากกรมการกงสุลที่กรุงเทพฯ จะเป็นผู้ผลิตเล่มและส่งกลับมา โดยผู้ร้องสามารถมารับเล่มด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางจำนวน 35 ยูโร
 • ค่าประทับตรารับรองหนังสือเดินทางเล่มเดิม (endorsement) จำนวน 5 ยูโร
 • ค่าส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ไปรษณีย์เรียกเก็บ

การทำหนังสือเดินทางไทยสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

การเตรียมตัว

 • บิดาและมารดาต้องเดินทางไปลงนามให้ความยินยอมในสัญญาชดใช้ค่าเสียหายและในใบคำร้องให้บุตรทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ โดยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปได้โดยมีเหตุจำเป็น จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการแทน

เอกสารที่ต้องใช้ (พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด)
ผู้ร้องที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • ใบคำร้องที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)
 • บัตรประชาชนไทยหรือสูติบัตรไทยในกรณีที่ผู้ร้องยังไม่มีบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของไทย (หากมี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของไทย หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

บิดาและมารดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
 • ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา
 • กรณีทำหนังสือเดินทางในประเทศอิตาลี

หากบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือระหว่างดำเนินโครงการกงสุลสัญจรได้ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางและทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือยินยอม)

 • กรณีทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย

หากบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่กรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางต่างๆ ได้ บิดาหรือมารดาที่ไม่สามารถเดินทางไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ต้องเดินทางมาทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางและทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

 • กรณีบิดาและมารดาหย่าขาดจากกัน ต้องแสดงบันทึกการหย่าที่ระบุให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจปกครองบุตรหรือคำสั่งศาล ในกรณีบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ ให้แสดงแบบ ปค. 14 ที่ออกโดยอำเภอระบุว่า ผู้เยาว์อยู่ในการปกครองของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว หากผู้เยาว์อยู่ในปกครองของบิดาต้องใช้คำสั่งศาลเท่านั้น
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหากบิดาหรือมารดาเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล

หนังสือเดินทางสูญหาย (สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)

การเตรียมตัว

 • ผู้ที่หนังสือเดินทางสูญหายระหว่างพำนักหรือเดินทางในอิตาลีและต้องการเดินทางออกจากประเทศอิตาลีจะต้องไปยื่นคำร้องขอรับเอกสารเดินทางชั่วคราวด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
 • เอกสารเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จะออกให้ คือ 1) C.I. (Certificate of Identity) สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยตรง มีอายุ 1 เดือน และ 2) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สามก่อนเดินทางกลับประเทศไทย มีอายุ 1 ปี
 • สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวที่จะใช้เดินทางออกจากอิตาลีไปยังประเทศที่สาม ผู้ร้องจะต้องนำไปขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ผู้ร้องได้รับการตรวจลงตราและเดินทางเข้าเป็นครั้งแรกหากประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเกน (schengen) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่ผู้ร้องประสงค์จะเดินทางหากเป็นประเทศนอกกลุ่มเชงเกน
 • ทั้ง C.I. และหนังสือเดินทางชั่วคราวจะหมดอายุลงทันทีเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทย
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายและต้องเดินทางออกนอกประเทศอิตาลีเร่งด่วน ขอให้โทรศัพท์แจ้งที่หมายเลขฮอตไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ +393338518071 เพื่อนัดหมายล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบคำร้องขอมีเอกสารเดินทางชั่วคราวที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ดาวน์โหลดใบคำร้อง)
 • ใบแจ้งความออกโดยสถานีตำรวจในประเทศอิตาลี
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือต้นฉบับ (หากมี)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายหากท่านมีติดตัว

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการประมาณไม่เกิน 1 ชม. โดยจะมอบเอกสารเดินทางชั่วคราวให้แก่ท่าน พร้อมใบแจ้งความต้นฉบับ เนื่องจากท่านต้องใช้ประกอบกันในการเดินทางออกนอกประเทศอิตาลี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการออก C.I. สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 10 ยูโร
แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. (รับเรื่อง/ยื่นคำร้อง) และเวลา 14.30 – 17.00 น. (สำหรับตอบคำถามทางโทรศัพท์เท่านั้น)

THA May 2019 thaiTHA May 2019 eng

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

ควิกลิ้งค์

visa application th
official holidays th
hotline
faq
faq
tceb th
immigration th

Follow us on:

fb icon tweeter

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai community

thai select


negozi thai food

Who's Online

มี 54 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์