กลุ่มอุตสาหกรรมและ Super Cluster ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่รัฐบาลไทยให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเป็นพิเศษ
(Thailand Moving Ahead with Cluster Development)

 

Thailand Moving Ahead with Cluster Devolopment


Cluster-based Special Economic Zones

Shop-Open-Icon-e1435871264974Consular Section
Monday- Friday
09.30-13.00 hrs.

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีช่องทางการสื่อสารเพิ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Twitter ซึ่งมีข่าวสำคัญจากสถานทูตฯ และกระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญ follow ได้ที่ Twitter Thailand in Italy หรือตามลิงค์นี้ https://twitter.com/RTERome

Follow us on Twitter Thailand in Italy the official account of the Royal Thai Embassy in Rome at https://twitter.com/RTERome.

thai select


negozi thai food